Warunki sprzedaży w Przedsiębiorstwie Handlowym HYDRASAN Szybist Iwona

NIP: 6871822091, Regon: 180685975


1. Przedmiot współpracy

1. System Zamówień skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą (dalej: Kupujący).

2. Ogólne warunki współpracy określają warunki i zasady na jakich Sprzedający zobowiązuje się sprzedawać Kupującemu materiały dostępne w ofercie handlowej Sprzedającego, zwanymi dalej Towarami.

3. Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje Towary w celu dalszej odsprzedaży.

4. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu uzgodnią cenę za dostarczone Towary.

5. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją warunków współpracy przez Kupującego.

 

2. Ogólne warunki współpracy

1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia do Kupującego uzgodnionych ilości Towarów, przy czym dostarczenie Towarów nastąpi za pośrednictwem firmy spedycyjnej.

2. Kupujący wysyłając koszyk z zamówieniem składa ofertę kupna określonego w nim Towary.

3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.

4. Kupujący zobowiązuje się do odbioru Towarów i składania zamówień przez osoby upoważnione.

5. Kupujący przejmuje odpowiedzialność za Towary z chwilą ich odbioru, a w przypadku odbioru we własnym zakresie - z chwilą załadunku na środek transportu Kupującego.

 

3. Warunki płatności

1. Transakcje kupna - sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym odbywają się w cenach zgodnych z Cennikiem, pomniejszonych o rabat i powiększonych o podatek VAT.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia.

3. W przypadku nieterminowego regulowania należności za dostarczone Towary, Sprzedający ma prawo:

- wstrzymać realizację dostaw do czasu uregulowania zaległych należności,

- zmienić formę płatności,

- zmienić termin płatności poprzez jego skrócenie.

4. W każdym przypadku nieterminowego regulowania płatności, Sprzedający ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie.

 

4. Składanie zamówień i realizacja dostawy.

1. Kupujący składa zamówienie na Towary do Sprzedającego poprzez dodanie do koszyka w internetowym panelu zamówień i wysłanie do Sprzedającego. Dodanie do koszyka, nie jest równoznaczne z zamówieniem Towarów.

2. Zamówienia będą dostarczone do 2 dni roboczych (nie dotyczy ładunków paletowych oraz Kupujących, dla których spedytor przewidział dłuższe terminy dostaw – szczegółowe informacje dostępne u Sprzedającego) .

3. Koszty dostawy:

Dla wartości zamówienia netto:

0 ÷ 999 zł - 25,00 zł pobranie / 16 zł netto przelew

1000 zł i powyżej – dostawa na koszt Sprzedającego.

4. Na podstawie zamówienia, Sprzedający dostarcza zamówione Towary a Kupujący potwierdza fakt ich przyjęcia na liście przewozowym.

5. Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę i jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 5. Gwarancja 

Firma HYDRASAN udziela 12 miesięcy gwarancji. Termin biegnie od daty zakupu pod warunkiem przestrzegania przez

Klienta (użytkownika) warunków eksploatacyjnych, przechowywania i dostarczania. 

6. Reklamacje

1. Reklamacje jakościowe oraz ilościowe składać należy pisemnie, pocztą elektroniczną (biuro@hydrasan.pl).

2. Warunkiem podjęcia reklamacji jest prawidłowo wypełniony przez Kupującego, dokument zawierający:

- Pełną nazwę firmy, NIP i podpis reklamującego,

- datę wystawienia i nr faktury,

- nazwę części - numer katalogowy (indeks),

- ilość sztuk reklamowanych,

- przyczynę reklamacji.

3. Dokument wraz z reklamowanym towarem należy wysłać do Sprzedającego.

4. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia Towaru Sprzedającemu.

5. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji następuje wymiana towaru na nowy bądź jego naprawa.

6. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji sporządzone zostanie jego pisemne uzasadnienie oraz zwrot reklamowanego towaru do Kupującego.

7. Strony ustalają, że koszty dostarczania i odbioru ponosi Sprzedający, natomiast w innych przypadkach koszty te obciążają Kupującego.

8. Wszelkie niezgodności ilościowe w dostawie należy zgłaszać niezwłocznie po dostawie maksymalnie do 7 (pięciu) dni od dnia dostawy. Po tym okresie każde tego typu zgłoszenie będzie traktowane jako powstałe z winy Kupującego i nie będzie przyjmowane.

9. Firma HYDRASAN ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez towary sprzedane Kupującemu tylko i wyłącznie do wysokości wartości ceny sprzedanych towarów, które były wadliwe lub nie odpowiadały właściwościom określonym na etykiecie towaru. Kupujący powinien ponadto poinformować Firmę HYDRASAN o wypadkach wadliwości towaru natychmiast po ujawnieniu się wady.

7. Zakres odpowiedzialności odszkodowawczej

1. Sprzedający odpowiada za skutki niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy w przypadku, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy było spowodowane winą umyślną lub rażącym niedbalstwem sprzedającego.

2. Odpowiedzialność HYDRASAN za szkody z tytułu wad towaru ogranicza się tylko i wyłącznie do straty rzeczywistej powstałej w samym towarze, a wszystkie inne odpowiedzialności są wykluczone.

3. HYDRASAN nie ponosi odpowiedzialności za błędną interpretację informacji oraz danych technicznych zawartych w jego materiałach. Strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedanych towarów. 

8. Inne

1. Sprzedający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej 6871822091.

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć ze współpracy, strony będą starały się rozwiązywać polubownie, a w przypadku braku porozumienia, rozstrzygać je będzie Sąd właściwy według miejsca siedziby Sprzedającego.

3. Strony zobowiązują się informować wzajemnie o każdej zmianie miejsca prowadzonej działalności. W przypadku braku powiadomienia, korespondencja wysłana na ostatni znany adres będzie uznana za skutecznie doręczoną.